PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos
2017 m. gegužės 26 d.  sprendimu Nr.T1-157

 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS”

NUOSTATAI

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mažeikių lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Mažeikių lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“ (toliau – Lopšelis-darželis) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, Lopšelio-darželio grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, kitas paskirtis, mokymo kalbą ir mokymosi formas, mokymo proceso organizavimo būdus, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, Lopšelio-darželio teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimo į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Lopšelio-darželio turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Lopšelio-darželio veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
2. Lopšelio-darželio oficialusis pavadinimas – Mažeikių lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“, trumpasis pavadinimas – Lopšelis-darželis ,,Gintarėlis“. Lopšelis-darželis įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas – 191650788.
3. Lopšelio-darželio veiklos pradžia – 1983 m. balandžio1d. 
4. Lopšelio-darželio teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
5. Lopšelio-darželio priklausomybė – Mažeikių rajono savivaldybės lopšelis-darželis.
6. Lopšelio-darželio savininkas – Mažeikių rajono savivaldybė.
7. Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Mažeikių rajono savivaldybės taryba, kuri:
7.1. tvirtina Lopšelio-darželio nuostatus;
7.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Lopšelio-darželio direktorių;
7.3. priima sprendimą dėl Lopšelio-darželio buveinės pakeitimo;
7.4. priima sprendimą dėl Lopšelio-darželio reorganizavimo, struktūros pertvarkos ar likvidavimo;
7.5. priima sprendimą  dėl Lopšelio-darželio skyriaus steigimo ar jo veiklos nutraukimo;
7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
7.7. sprendžia kitus LR biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Lopšelio-darželio nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. 
8.  Lopšelio-darželio buveinė: Draugystės g. 12a, 89169 Mažeikiai.
9.  Lopšelio-darželio grupė – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
10. Lopšelio-darželio tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
11. Lopšelio-darželio pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga Lopšelis-darželis.
12. Lopšelio-darželio kitos paskirtys: ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga Lopšelis-darželis,  ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis, ikimokyklinio ugdymo grupės mokykla kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turintiems vaikams.
13. Mokymo kalba – lietuvių.
14. Mokymosi formos: grupinio mokymosi, pavienio mokymosi.
15. Mokymo proceso organizavimo būdas – kasdienis. 
16. Vykdomos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programos.
17. Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

II SKYRIUS 
LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

18. Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.
19. Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:
19.1. pagrindinė veiklos rūšis –  ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
19.2.1.priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
19.2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
19.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
19.2.4. kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
19.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60. 
20. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:
20.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
20.2. disponuojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
20.3. bibliotekų ir archyvo veikla, kodas 91.01;
20.4. vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
20.5. kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų aptarnavimo veikla, kodas 96.09. 
21. Lopšelio-darželio veiklos tikslas – atsižvelgiant į individualius vaiko poreikius, pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, bei vadovaujantis sveikatos saugojimo, kūrybiškumo nuostatomis, ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią motyvaciją turintį vaiką, rengti jį sėkmingam ugdymuisi mokykloje.
22. Lopšelio-darželio veiklos uždaviniai:
22.1. gerinti vaikų ugdymo(si) kokybę;
22.2. įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas;
22.3. stiprinti pedagogų poreikį mokytis, keltis kvalifikaciją ir telktis į besimokančią organizaciją;
22.4. gerinti ugdymo(si) ir darbo sąlygas, kuriant saugią, jaukią įstaigos aplinką, atnaujinant ugdymosi priemonėmis;
22.5. orientuoti ugdymą į vaikų saugumo, sveikos gyvensenos, kūrybiškumo idėjų sklaidą;
22.6. racionaliai ir efektyviai panaudoti įstaigos lėšas. 
23. Įgyvendindamas pavestus uždavinius Lopšelis-darželis:
23.1. rengia ikimokyklinio, specialiojo ugdymo programas, vadovaujasi priešmokyklinio ugdymo programa, užtikrina kokybišką jų vykdymą;
23.2.vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis rekomendacijomis, atsižvelgdamas į Lopšelio-darželio bendruomenės reikmes, taip pat į vaikų poreikius ir interesus, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;
23.3. vykdo ugdymo sutartyse sutartus įsipareigojimus, užtikrina geros kokybės ugdymą;
23.4. kuria netradicinius ugdymo (-si) modelius, užtikrinančius veiksmingą į vaiką orientuotą ugdymą;
23.5.puoselėja demokratiškus šeimos ir institucijos sąveikos būdus, bendradarbiauja su šeima perduodant vaikui dorovines, estetines ir kultūrines vertybes;
23.6.rengia kvalifikacijos programas, švietimo projektus;
23.7.bendradarbiauja su kitomis mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijomis, kartu organizuoja seminarus, diskusijas, pasitarimus;
23.8. sudaro sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją;
23.9. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką;
23.10. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Švietimo aprūpinimo standartais kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;
23.11. organizuoja vaikų maitinimą Lopšelyje-darželyje;
23.12. teikia informacinę, švietimo pagalbą, vykdo vaikų sveikatos priežiūrą, profesinį orientavimą bei minimalios priežiūros priemones;
23.13. vertina vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius;
23.14.organizuoja tėvų ( globėjų, rūpintojų) pageidavimu ir jų apmokamas papildomas paslaugas ( klubus, būrelius, stovyklas, ekskursijas ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;
23.15 viešai skelbia informaciją apie Lopšelio-darželio veiklą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka; 
23.16. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

III SKYRIUS 
LOPŠELIO – DARŽELIO TEISĖS IR PAREIGOS

24. Lopšelis-darželis, įgyvendindamas jam pavestą tikslą ir iškeltus uždavinius, vykdydamas jam priskirtas funkcijas, turi teisę:
24.1. parinkti ugdymo (-si) metodus ir veiklos būdus;
24.2. kurti naujus ugdymo (-si) modelius, užtikrinančius kokybišką į vaiką orientuotą ugdymą;
24.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
24.4. inicijuoti, dalyvauti ir vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
24.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje; 
24.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
24.7. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.
25. Lopšelis-darželis privalo:
25.1. užtikrinti į vaiką orientuotą, sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
25.2. užtikrinti kokybišką ugdymo (-si) programų vykdymą;
25.3. siekdamas ugdymo kokybės gerinimo atlikti veiklos kokybės įsivertinimą;
25.4.analizuoti teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą, prireikus koreguoti švietimo pagalbos priemonių teikimą;
25.5. užtikrinti atvirumą vietos bendruomenei;
25.6. užtikrinti ugdymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą;
25.7. kurti ugdymo turinio reikalavimus įgyvendinti reikiamą materialinę bazę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintais švietimo aprūpinimo standartais;
25.8.užtikrinti Lopšelio – darželio vaiko gerovės komisijos veiklą įgyvendinant teisės aktų nustatytus reikalavimus;
25.9. vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

IV SKYRIUS 
LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

26. Lopšelio-darželio veikla organizuojama pagal direktoriaus patvirtintus: 
26.1. Lopšelio-darželio strateginį planą, kuriam yra pritarusios Lopšelio-darželio taryba ir Mažeikių rajono savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;
26.2. Lopšelio-darželio metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba;
26.3 ikimokyklinio, specialiojo ugdymo programas, kurioms yra pritarusi Lopšelio-darželio taryba;
26.4. kitus Lopšelio-darželio veiklą reguliuojančius ir teisės aktų nustatyta tvarka parengtus, suderintus ir patvirtintus teisės aktus.
27. Lopšeliui-darželiui vadovauja direktorius, kurį atviro konkurso būdu pareigoms skiria ir iš jų atleidžia Lopšelio-darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams. Direktorius pareigoms skiriamas ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Mažeikių rajono savivaldybės tarybai. 
28. Direktorius:
28.1. tvirtina Lopšelio-darželio vidaus struktūrą, Lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, tvirtina darbuotojų darbo užmokestį (koeficientą) ir nustato kitas darbo apmokėjimo sąlygas;
28.2. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Lopšelio-darželio darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
28.3. priima vaikus Mažeikių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo sutartis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
28.4. suderinęs su Lopšelio-darželio taryba, tvirtina Lopšelio-darželio darbo tvarkos taisykles;
28.5. sudaro vaikams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu(-si) ir darbu susijusiais aspektais;
28.6. vadovauja Lopšelio-darželio strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Lopšelio-darželio veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Lopšelio-darželio veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
28.7. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;
28.8. sudaro komisijas, darbo grupes, metodines grupes, metodinę tarybą;
28.9. Lopšelio-darželio vardu sudaro sutartis Lopšelio-darželio funkcijoms vykdyti;
28.10. organizuoja Lopšelio-darželio dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
28.11. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Lopšelio-darželio turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
28.12. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, auklėtojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
28.13. inicijuoja Lopšelio-darželio savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
28.14. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą ugdytiniui, pedagogui ir Lopšeliui-darželiui teikiančiomis įstaigomis, aukštosiomis mokyklomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
28.15. atstovauja Lopšeliui-darželiui kitose institucijose;
28.16. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
28.17. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojams;
28.18. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Lopšelio-darželio nuostatų;
28.19. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
28.20. vadovauja Lopšelio-darželio Mokytojų tarybai;
28.21. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
29. Lopšelio-darželio direktorius atsako už tai, kad Lopšelyje-darželyje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį Lopšelio-darželio valdymąbendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Lopšelio-darželio veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą. 
30. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Lopšelio-darželio direktorius gali organizuoti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus. Juos koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
31. Lopšelyje-darželyje organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti ugdytinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir ugdyti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas, sudaroma Lopšelio-darželio vaiko gerovės komisija (toliau – Komisija). 
32. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir šiais Nuostatais. 
33. Komisijos pirmininką ir sekretorių skiria, Komisijos sudėtį ir jos darbo reglamentą tvirtina Lopšelio-darželio direktorius. 
34. Komisijos nariais gali būti: Lopšelio-darželio direktorius, Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui, švietimo pagalbos specialistai, sveikatos priežiūros specialistas, mokytojai. Į Komisijos sudėtį gali būti įtraukiami tėvai (globėjai, rūpintojai), vietos bendruomenės, seniūnijos atstovai, kiti vaiko gerove suinteresuoti asmenys.

V SKYRIUS 
LOPŠELIO – DARŽELIO SAVIVALDA

35. Lopšelio-darželio taryba yra aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija. Lopšelio – darželio taryba telkia Lopšelio-darželio ugdytinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui, padeda spręsti Lopšeliui-darželiui aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems įstaigos interesams.
36. Darželio taryba sudaroma trejų metų laikotarpiui iš trijų Darželyje nedirbančių ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų), trijų mokytojų, trijų darbuotojų atstovų. Į Darželio tarybą atviru balsavimu lygiomis dalimis ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atstovus deleguoja Darželio ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojų atstovus – Mokytojų taryba, darbuotojų atstovaus – darbuotojų susirinkimas.
37. Lopšelio-darželio tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Lopšelio-darželio direktorius tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
38. Lopšelio-darželio tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame Lopšelio – darželio tarybos posėdyje. Lopšelio – darželio tarybos sekretorius taip pat renkamas atviru balsavimu pirmame tarybos posėdyje.
39. Lopšelio-darželio taryba:
39.1. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
39.2. pritaria Lopšelio-darželio strateginiam planui, Lopšelio-darželio metiniam veiklos planui, Lopšelio-darželio nuostatams, Lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lopšelio-darželio direktoriaus;
39.3. teikia Lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ar papildymo, Lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
39.4. svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
39.5. išklauso Lopšelio-darželio direktoriaus metines veiklos ataskaitas ir teikia Lopšelio-darželio direktoriui siūlymus dėl Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
39.6. turi teisę gauti visą informaciją apie lopšelio-darželio veiklą;
39.7. teikia siūlymus Lopšelio – darželio savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Lopšelio-darželio materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 
39.8. svarsto Mokytojų tarybos, tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia Lopšelio-darželio direktoriui siūlymus;
39.9. teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių ugdytinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
39.10. svarsto Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus;
39.11. Lopšelio – darželio veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką pasirenka Lopšelio-darželio taryba. Ji analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
39.12. kartu su Lopšelio – darželio direktoriumi sprendžia, ar leisti ant Lopšelio-darželio pastatų ar Lopšelio-darželio teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka; 
40. Lopšelio-darželio tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
41. Lopšelio-darželio taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Lopšelio-darželio bendruomenei.
42. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
43. Mokytojų tarybai vadovauja Lopšelio-darželio direktorius. Mokytojų tarybos kompetencija ir veiklos organizavimo tvarka nustatoma Lopšelio – darželio direktoriaus tvirtinamame Mokytojų tarybos darbo reglamente. 
44. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Lopšelio-darželio direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma. 
45. Tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija – tėvų komitetas – renkamas grupės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Šiai institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Tėvų komitetas aptaria su grupės auklėtojomis vaikų lankomumo, elgesio ir saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti grupės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymų Lopšelio – darželio tarybai ir direktoriui.
46.Ugdytinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais ugdytinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Lopšelio – darželio direktorius gali organizuoti grupių ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

VI SKYRIUS
DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO 
TVARKA IR ATESTACIJA

47. Darbuotojai į darbą Lopšelyje – darželyje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
48. Lopšelio – darželio darbuotojams už darbą mokoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
49. Lopšelio-darželio direktorius, jo pavaduotojai ugdymui ir pedagogai atestuojami ir kvalifikaciją kelia Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS 
LOPŠELIO-DARŽELIO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, 
FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ ir veiklos priežiūra

50. Lopšelis-darželis valdo patikėjimo teise perduotą Mažeikių rajono savivaldybės turtą, jį naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
51. Lopšelio – darželio lėšas sudaro: 
51.1. valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybės biudžeto asignavimai;
52.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės ir savivaldybių pinigų fondų lėšos;
51.3. kitos teisėtai gautos lėšos. 
52. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.
53. Lopšelio-darželio buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
54. Lopšelio-darželio finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.
55. Lopšelio-darželio veiklą prižiūri Mažeikių rajono savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VIII SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

56. Lopšelis-darželis turi teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkančią interneto svetainę www.darzelisgintarelis.lt, kurioje viešai skelbia informaciją apie savo veiklą. 
57. Lopšelio-darželio nuostatai keičiami ir papildomi Mažeikių rajono savivaldybės tarybos, Lopšelio-darželio direktoriaus ar Lopšelio-darželio tarybos iniciatyva.
58. Lopšelis-darželis registruojamas Juridinių asmenų registre teisės aktų nustatyta tvarka.
59. Lopšelis-darželis reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja šiuose Nuostatuose išdėstytus klausimus, prieštaravimai sprendžiami taikant teisės aktų nuostatas. 
60. Mažeikių rajono savivaldybės taryba vykdo teisės aktuose Lopšelio-darželio savininkui paskirtas funkcijas. Jei Lietuvos Respublikos norminiai aktai ar Mažeikių rajono savivaldybės tarybos priimti teisės aktai nustato, kad atskiras Mažeikių rajono savivaldybės tarybos kompetencijos funkcijas gali vykdyti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius, šias funkcijas vykdo Mažeikių rajono administracijos direktorius be atskiro šių Nuostatų pakeitimo.

_____________________________