PATVIRTINTA:
Lopšelio – darželio „Gintarėlis“
Direktorius I. Buivydienė 
2012 01 18 Įsak.Nr.127a

 

VAIKŲ PRIĖMIMO Į MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO ,,GINTARĖLIS‘‘ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS

1. Vaikų priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės lopšelio – darželio ,,Gintarėlis“  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vaikų priėmimo į Mažeikių r. lopšelio – darželio ,,Gintarėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ir registravimo jame  tvarką. 
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos ,,Vaikų priėmimo į Mažeikių rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu,“ ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 patvirtinta higienos norma HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, bei kitais galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo įstaigos lankymą.
3. Aprašo nuostatomis vadovaujasi lopšelis – darželis ,,Gintarėlis “.
4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr.23-593; 2011, Nr. 88-4219) vartojamas sąvokas.

II. PRIĖMIMO TVARKA

5. Į lopšelio – darželio ,,Gintarėlis “  grupes priimami vaikai nuo 1 iki 5(6) metų.
6. Į priešmokyklinio ugdymo grupes priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina  6 metai. Priešmokyklinis ugdymas tėvų (globėjų) pageidavimu gali būti teikiamas ir anksčiau, jeigu vaiko branda tokiam ugdymui pakankama, bet ne anksčiau, negu jam sueis 5 metai. Vaiko brandą tėvų (globėjų) prašymu įvertina švietimo įstaigos psichologas arba Mažeikių  pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai. 
7. Į mišraus amžiaus grupes gali būti priimami vaikai nuo 1 iki 6 metų.
8. Priimant vaikus į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes:
8.1. laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą;
8.2. prioritetai teikiami:
8.2.1. specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;
8.2.2. socialinės rizikos šeimų vaikams;
8.2.3. socialiai remtinų šeimų vaikams;
8.2.4. vaikams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų;
8.2.5. vaikams, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią švietimo įstaigą;
8.2.6. vaikams, kurių vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje;
8.2.7. vaikams, kurių vienam iš tėvų nustatytas mažesnis kaip 40 % darbingumo lygis.
9. Tėvai (globėjai), pageidaujantys vaiką ugdyti švietimo įstaigoje, pateikia prašymą įstaigos vadovui dėl vaiko priėmimo.
10. Prašyme nurodoma:
10.1. vaiko vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta, duomenys kontaktams;
10.2. pageidaujama lankyti vaikų amžiaus grupė, pageidaujamas priėmimo į grupę laikas;
10.3. duomenys, pagrindžiantys vaiko priėmimo prioritetą.
11. Prašymai registruojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyto pavyzdžio registracijos žurnale, kuriame, priėmus vaiką, fiksuojama  jo priėmimo data.
12. Priimant vaiką, tėvai (globėjai) pateikia:
12.1 vaiko gimimo liudijimo kopiją;
12.2. nustatytos formos vaiko sveikatos būklės pažymą;
12.3. Mažeikių pedagoginės psichologinės tarnybos specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiojo ugdymo skyrimo pažymas (jeigu vaikas turi specialiųjų ugdymosi poreikių);
12.4. dokumentus, patvirtinančius priėmimo prioritetą (Aprašo 8.2.1. – 8.2.7. punktuose nurodytais atvejais).
13. Lopšelyje – darželyje ,,Gintarėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos kasmet  iki rugpjūčio 31 d. Vaikų priėmimas į laisvas vietas grupėse vyksta visus metus.
14. Apie vaiko priėmimą į švietimo įstaigą tėvai (globėjai) informuojami telefonu arba raštu.
15. Per 10 darbo dienų tėvai (globėjai) informuoja įstaigos vadovą apie apsisprendimą lankyti pageidaujamą ugdymo grupę. Atsisakius lankyti ar nepateikus informacijos, prašymų registracijos žurnale įrašoma pastaba apie atsisakymą lankyti įstaigą. Laisva vieta siūloma kitam vaikui pagal prašymų registravimo datą.

Pastaba. Esant grupėse laisvų vietų, priimami vaikai 4 val. ( Šiems vaikams neskiriamas maitinimas, jie dalyvauja tik  vykdomoje programoje ,,Pienas ir vaisiai vaikams „ ir nereikia mokėti lankymo mokesčio).

III. PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS

16. Vaiko priėmimas ugdytis pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įforminamas mokymo sutartimi konkrečios ugdymo programos įgyvendinimo laikotarpiui.
17. Mokymo sutartyje aptariami ugdymo įstaigos ir asmens įsipareigojimai, atsakomybė už jų nevykdymą, keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai. Sutartis pasirašoma iki pirmos vaiko ugdymosi dienos.
18. Abu sutarties egzempliorius pasirašo švietimo įstaigos vadovas ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pasirašiusiam asmeniui, kitas lieka įstaigoje.
19. Mokymo sutartys registruojamos Mokymo sutarčių registre.
20. Sudarius sutartį, formuojama vaiko asmens byla, kurioje kaupiami ir saugomi visi su vaiko ugdymu susiję dokumentai arba jų kopijos.
21. Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes įforminamas švietimo įstaigos vadovo įsakymu.
22. Vaikų, priimtų į ugdymo grupes, sąrašai skelbiami įstaigos skelbimų lentoje ne vėliau kaip prieš dieną iki mokslo metų pradžios.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Už Aprašo įgyvendinimą atsakingas švietimo įstaigos vadovas. 
24. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius.
25. Aprašas skelbiamas Mažeikių rajono savivaldybės bei įstaigos  interneto svetainėje
www.ldgintarelis.lt

 

Priedai:

1. Sutartis su priešmokyklinio ugdymo tėvais
2. Sutartis su ikimokyklinio ugdymo tėvais
3.Prašymas priimti vaiką į darželį.