Darbo apmokėjimo sistema nuo 2024-01-02

I.Mažeikienės 2021 m. veiklos ataskaita

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINOS SĄLYGOS

Tėvų sutikimas

Darbuotojų sutikimas

Sutikimas esantiems rizikos grupėje

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

ATESTACIJOS KOMISIJOS DARBO TVARKA

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO APRAŠAS

PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

PIRMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DIRBANČIŲ ASMENŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARAVIMO, NUSIŠALINIMO IR NUŠALINIMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DARBUOTOJŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ LOPŠELIS- DARŽELIS „GINTARĖLIS “ REKOMENDACIJA PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJUI APIE VAIKO PASIEKIMUS

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ METODINĖS VEIKLOS TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS 

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ DARBO ORGANIZAVIMO, ESANT POTENCIALIAI UŽSIKRĖTIMO KORONAVIRUSU (COVID-19) RIZIKAI, TVARKOS APRAŠAS

MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GINTARĖLIS“ LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS