2013 metais „Gintarėlis“ tapo Lietuvos žaliųjų judėjimo organizacijos (LJŽ) administruojamos Gamtosauginių mokyklų programų (GMP) įgyvendinimo Lietuvoje organizacijos nariu.
2012–2013 m.m. darželyje pradėta įgyvendinti GMP programa.

2013 m.m. darželyje įkurta dailės studija, kurioje dailės pedagogas dirba pagal 2013 metais parengtą „Meninės kūrybinės raiškos“ programą.

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ ,,Ikimokyklinio  ugdymo programa“,  parengta 2007 metais, vadovaujantis „Ikimokyklinio ugdymo programų aprašu“, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministerijos 2005 m. balandžio 18 d. ISAK. Nr. 627. Programa atnaujinta 2011 m. ir 2016 m.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2023 m.).

Įstaiga dalyvauja programose ir projektuose:
Tarptautinė Švietimo plėtotės centro VŠĮ „Vaiko labui“ vaiko socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai”.

Nuo 2002 m. kovo 20 d. dalyvaujame Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų projekte . Esame asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai ir dalyvaujame jos veikloje.

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ sveikatos stiprinimo programa „Sveikatos takeliu“  2019-2020 m.m.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa (2008 m.).

Nuo 2006 m. dalyvaujame Žemės ūkio ministerijos ir Sveikatos apsaugos ministerijos Pieno produktų vartojimo vaikų ugdymo ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“.

„Vaisių vartojimo skatinimas mokyklose“ programa (nuo 2011 12 01).

Nuo 2014 m. esame respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos „Riukkpa“ nariai, dalyvaujame asociacijos organizuojamose renginiuose bei projektuose.

 

Lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Ikimokyklinio  ugdymo(si) programa